prirodno matematički fakultet podloga naslov

Odsjeci

  /    /  Odsjeci

Nastavno-naučni odsjeci

Odsjek je nastavno-naučna i naučnoistraživačka jedinica u kojoj se organizuje i izvodi nastavno-naučni, naučnoistraživački, stručni i ekspertski rad iz matičnih naučnih oblasti. Unutar odsjeka postoje nastavno-naučne, naučnoistraživačke i druge podorganizacione jedinice u kojima se odvija nastavni, naučni, ekspertski i stručni rad: katedre, kabineti,  centri i laboratoriji.

Odsjekom rukovodi šef odsjeka. Šefa odsjeka imenuje dekan Fakulteta na prijedlog odgovarajućeg vijeća odsjeka i uz saglasnost Vijeća Fakulteta, a nakon provedene procedure tajnog glasanja. Za šefa odsjeka može biti imenovan nastavnik dotičnog odsjeka u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Mandat šefa odsjeka traje četiri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora. U slučaju odsutnosti šefa odsjeka, zamjenjuje ga nastavnik kojega odredi šef odsjeka.

Sjednicu vijeća odsjeka saziva šef odsjeka, predlaže dnevni red i rukovodi radom. Šef Odsjeka za svoj rad odgovoran je vijeću odsjeka i dekanu Fakulteta. Šef odsjeka može biti opozvan prije isteka mandata. Na opoziv šefa odsjeka primjenjivat će se odredbe koje se odnose na opoziv dekana.

U okviru Fakulteta djeluju sljedeći nastavno-naučni odsjeci:

 • Odsjek za biologiju,
 • Odsjek za fiziku,
 • Odsjek za geografiju,
 • Odsjek za hemiju,
 • Odsjek za matematičke i kompjuterske nauke.

Nadležnosti odsjeka

Nadležnosti odsjeka u realizaciji nastavno-naučnog rada su:

 1. organizacija i izvođenje nastavno-naučnog rada definiranog nastavnim planom i programom na studijskim programima i iz predmeta za koje je odsjek matičan, kao i organizacija naučnoistraživačkog rada,
 2. organizacija i izvođenje praktične nastave,
 3. priprema studijskih programa i nastavnih predmeta i njihovo permanentno usavršavanje,
 4. praćenje realizacije utvrđenih nastavnih programa i nastavnih predmeta,
 5. praćenje rada i uspjeha studenata i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje,
 6. predlaganje naučnog i stručnog usavršavanja i napredovanja akademskog osoblja
 7. predlaganje objavljivanja konkursa za izbor u akademska i naučnoistraživačka zvanja, kao i sastava komisija za izbor,
 1. predlaganje zamjene i angažiranja akademskog osoblja,
 2. predlaganje angažiranja naučnih i stručnih lica za obavljanje eksperimentalne i praktične nastave, kao i za realizaciju naučnoistraživačkog i stručnog rada,
 3. usklađivanje programa naučnoistraživačkog rada sa potrebama nastavnonaučnih disciplina zastupljenih u okviru odsjeka,
 4. poticanje i uvođenje studenata u naučnoistraživački i stručni rad,
 5. organiziranje naučnih skupova iz djelokruga rada odsjeka, te osiguravanje učešća akademskog osoblja na skupovima ove vrste u zemlji i inozemstvu,
 6. rješavanje tekućih organizacionih i stručnih pitanja u okviru odsjeka
 7. uspostavljanje registra studijskih programa koji se samostalno ili u saradnji sa drugim odsjecima fakulteta realiziraju na odsjeku i koji čine dio registra studijskih programa koje uspostavlja rektor Univerziteta u Sarajevu u skladu sa zakonom.