prirodno matematički fakultet podloga naslov

I ciklus studija

  /  I ciklus studija

Osnovne informacije o I ciklusu studija

Prva generacija studenata po Bolonjskim principima na Prirodno-matematičkom fakultetu je započela studiranje u akademskoj 2005/2006. godini. Unutar pet odsjeka upisali su se 428 studenata, čime je započet nastavno-naučni proces na dodiplomskom studiju koncipiran kroz modele četverogodišnjeg (240 ECTS) i trogodišnjeg (180 ECTS) trajanja.

Diversifikacija i nužna potreba za inovatinim i savremenim nastavno-naučnim procesom u stukturi studija je koncipirana formiranjem novih smjerova na odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta u prvoj generaciji studija po bolonjskim principima. Tako je:

 • Odsjek za biologiju obrazovanje na dodiplomskom studiju realizirao u  smjerovima biohemija i fiziologija, nastavnički smjer, ekologija, genetika i mikrobiologija.
 • Odsjek za geografiju je novim nastavnim planovima i programima, pored nastavničkog, uveo smjerove turizam i zaštita životne sredine te regionalno i prostorno planiranje.
 • Bolonjski proces na Odsjeku za fiziku je započeo realizaciju nastavno-naučnog procesa kroz šest smjerova: opći, nastavnički (3 godine), nastavnički (4 godine), smjer fizika – matematika te smjerovi fizika – informatika i fizika – hemija.
 • Na Odsjeku za hemiju obrazovni proces je realiziran kroz opći i nastavnički smjer,
 • Dok je Odsjek za matematiku upisao prvu generaciju studenata po bolonjskim principima na 4 smjera – opći, nastavni (matematika – informatika), smjer teorijske i kompjuterske nauke i smjer primijenjena matematika.

Trenutno se nastavno-naučni proces na I ciklusu studiju na Prirodno-matematičkom fakultetu realizira po odsjecima na sljedećim studijskim programima:

(4 godine – 240 ECTS)

 • Nastavnički smjer
 • Smjer biohemije i fiziologije
 • Smjer ekologija
 • Smjer genetika
 • Smjer mikrobiologija

(4 godine – 240 ECTS)

 • Nastavnički smjer
 • Opći smjer

(4 godine – 240 ECTS)

 • Nastavnički smjer
 • Regionalno i prostorno planiranje
 • Turizam i zaštita životne sredine

(4 godine – 240 ECTS)

 • Nastavnički smjer
 • Opći smjer
 • Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

(3 godine – 180 ECTS)

 • Opći smjer
 • Primijenjena matematika
 • Kompjuterske nauke
 • Nastavnički smjer (matematika)
 • Nastavnički smjer (matematika i informatika)

Pri tome treba imati u vidu činjenicu da se nastavno-naučni proces na dodiplomskom studiju Prirodno-matematičkog fakulteta realizira zahvaljući velikom entuzijazmu njegovih uposlenika –nastavnog i nenastavnog osoblja. Prije svega, to se ogleda u izuzetno visokoj opterećenosti časovima obaveznih vidova nastavnog procesa, koja često dvostruko premašuje predviđene norme. Prema postignutim rezultatima u nastavno-naučnom procesu, to se još uvijek  ne odražava na prihvatljivi kvalitet nastave, o čemu svjedoče brojna priznanja i visoki rang koji Prirodno-matematički fakultet opravdano zauzima u visokoškolskom obrazovanju na nivou Univerziteta i države Bosne i Hercegovine.

Matičnost  i naučna referentnost Fakulteta rezultirali su prepoznatljivim angažmanom nastavnog osoblja u obrazovnom procesu na drugim članicama Univerziteta u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Slobodno se može konstatirati da je Prirodno-matematički fakultet istovremeno i „univerzitet u malom“ jer je interakcija i komplementarnost njenih nauka polučila izuzetnu povezanost u nastavnom procesu između odsjeka koji ga čine.