prirodno matematički fakultet podloga naslov

Laboratorije

  /  Laboratorije

Laboratorij je podorganizaciona jedinica odsjeka u kojoj se mogu obavljati naučnoistraživački rad kroz fundamentalna, aplikativna i razvojna istraživanja, obrazovni rad kroz eksperimentalni i praktični rad i standardna ispitivanja kroz analitička i dijagnostička ispitivanja.

Laboratorijem rukovodi rukovodilac laboratorija. Rukovodilac laboratorija je za svoj rad odgovoran šefu odsjeka i vijeću odsjeka.

Rukovodioca laboratorija bira vijeće odsjeka na mandat od četiri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Odsjek za biologiju

Laboratorij za istraživanje i zaštitu endemičnog genofonda

Odsjek za fiziku

Laboratorija za fiziku materijala

Odsjek za hemiju

Laboratorij za vodu i zrak

Laboratorij za metale

Laboratorij za anorgansku i bioanorgansku hemiju

Laboratorij za prirodne produkte