prirodno matematički fakultet podloga naslov

Stručni studij (IT)

  /  Stručni studij (IT)

Stručni studij-Informacione tehnologije

Stručni studij „Informacione tehnologije“ je startao sa akademskom 2018/19 godine kada je upisano preko 80 studenata. Studij traje 4 semestra sa ukupno 16 obaveznih predmeta te Industrijskom praksom i Završnim projektom, ostvarujući tako minimalno 120 ECTS kredita. Dužina trajanja svakog semestra je 15 sedmica. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu. Veličina grupa definisana je Standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja Kantona Sarajevo. Stručni studij se realizuje u okviru Odsjeka za matematiku.

Polaznici imaju pravo prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najviše 12 ECTS studijskih bodova ili najviše dva nepoložena predmeta bez obzira na vrednovanje, pod uslovom da nepoloženi predmet koji se prenosi u narednu studijsku godinu nije preduslov za slušanje predmeta u toj studijskoj godini.

Ovaj programski studij ima za cilj da omogući stručno usavršavanje i osposobljavanje kadra (programera) za potrebe IT kroz dvogodišnju stručnu obuku uz mogućnost prohodnosti studenata na I ciklus studija na smjeru Teorijska kompjuterska nauka.

Glavni cilj dvogodišnjeg stručnog studija je da pruži kandidatima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup radu u IT sektoru. Polaznici tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti informacionih tehnologija i kompjuterskih nauka koje im omogućavaju spoznaju potrebnih informatičkih sistema na svim nivoima integracije i to u širokom dijapazonu odgovarajućih problema. Stečena znanja i vještine mogu primijeniti na različitim informacionim sistemima koje koriste razne softverske kompanije ili druge ustanove koje imaju potrebu za upotrebom specifičnih računarskih aplikacija.

Stručni naziv koji se stiče je: Stručni specijalista iz informacionih tehnologija

Plan i program možete pogledati na link