prirodno matematički fakultet podloga naslov

Centri

  /  Centri

Centri

Centar je podorganizaciona jedinica Fakulteta u kojoj se obavljaju naučnoistraživačka i stručna djelatnost.

Radom centra rukovodi rukovodilac centra. Rukovodilac centra je za svoj rad odgovoran šefu odsjeka i vijeću odsjeka.

Rukovodioca centra bira vijeće odsjeka na mandat od četiri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Odsjek za biologiju

Centar za ihtiologiju i ribarstvo

Centar za ekologiju i prirodne resurse„Akademik Sulejman Redžić“

Centar za eksperimentalnu i primijenjenu biologiju

Odsjek za fiziku

Centar za primijenjenu fiziku

Računski centar

Odsjek za geografiju

GIS (geografski informacioni sistem) centar

Odsjek za hemiju

Centar za primijenjena istraživanja u hemiji

Odsjek za matematiku

Centar za teorijsku i primijenjenu matematiku i kompjuterske nauke

Računarski centar