prirodno matematički fakultet podloga naslov

Udžbenici i knjige

  /    /  Udžbenici i knjige

Udžbenici i knjige u izdanju Univerziteta u Sarajevu

Udžbenici i knjige
 1. Šefket Arslanagić: Metodička zbirka zadataka sa osnovama teorije iz elementarne matematike;
 2. Suvad Lelo: Dnevni leptiri Bosne i Hercegovine – Ključ za determinaciju vrsta sa osnovnim monografskim podacima;
 3. Mirsada Pirić: Osnove kvantne mehanike, statističke fizike i fizike čvrstog stanja;
 4. Mirjana Malenica i Lejla Smajlović: Potencija tačke u odnosu na kružnicu, inverzija i primjene;
 5. Medo Pepić: Uvod u matematiku (drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje);
 6. Edhem Hasković i Aleksander Ivanc: Praktikum uporedne fiziologije životinja i čovjeka;
 7. Mirsada Pirić i Zalkida Hadžibegović: Opća fizika – praktikum i laboratorijske vježbe;
 8. Nada Gabela, Zalkida Hadžibegović, Azra Gazibegović-Busuladžić i Lada Gabela: Praktikum iz elektromagnetizma;
 9. Hilada Nefić: Praktikum iz genetike;
 10. Sadbera Trožić- Borovac: Hidrobiologija;
 11. Sulejman Redžić, Hazim Bašić i Senka Barudanović: Ekološki sistemi i modeli;
 12. Hasnija Muratović i Vanes Mešić: Didaktičko-metodički prilozi nastavi fizike;
 13. Milka Maksimović, Sanja Ćavar i Danijela Vidic: Praktikum iz osnova organske hemije;
 14. Emira Zovko i Safija Islamović: Osnove radiohemije sa praktikumom;
 15. Meliha Zejnilagić-Hajrić i Emira Zovko: Demonstracioni praktikum iz hemije;
 16. Meliha Zejnilagić-Hajrić i Emira Zovko: Istorija fizike I;
 1. Senada Kalabušić i Mirjana Malenica: Specijalne funkcije (teorija i zadaci);
 2. Edina Muratović i Dubravka Šoljan: Sistematika kormofita: priručnik i praktikum sa radnom sveskom;
 3. Nedžad Dukić: Fuzzy logika i baze podataka;
 4. Suvad Lelo i Lada Lukić-Bilela: Priručnik iz evolucije: repetitorijum i radna sveska;
 5. Rahman Nurković: Urbana geografija svijeta;
 6. Jasna Huremović: Mehanizmi jonske izmjene;
 7. Sadbera Trožić-Borovac: Priručnik iz hidrobiologije;
 8. Amela Muratović-Ribić: Uvod u matematičko modeliranje;
 9. Senada Kalabušić i Samra Pirić: Linearne integralne jednadžbe;
 10. Zalkida Hadžibegović i Mirsada Pirić: Fizika I – praktikum laboratorijskih i računskih vježbi;
 11. Edhem Hasković i Damir Suljević: Praktikum iz biohemije;
 12. Rahman Nurković: Urbana geografija svijeta;
 13. Zalkida Hadžibegović: Fizika II – Praktikum laboratorijskih i računskih vježbi;
 14. Samir Đug, Nusret Drešković i Senad Odžak: Daljinska istraživanja – principi i primjena;
 15. Sanja Ćavar: Uvod u ispitivanje mehanizama organskih reakcija;
 16. Amira Čopra-Janičijević, Lejla Klepo i Anela Topčagić: Praktikum organske hemije;
 17. Rahman Nurković: Ruralna geografija svijeta;
 18. Meliha Zejnilagić-Hajrić, Nevzeta Ljubijankić, Amira Čopra-Janićijević, Danijela Vidic i Ines Nuić: Praktikum iz metodike nastave hemije;

Udžbenici i knjige u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta

Udžbenici i knjige
 1. Rifat Hadžiselimović: Pratikum iz bioantropologije – Repetitorij i radna sveska;
 2. Anesa Jerković-Mujkić: Praktikum iz opće mikrobiologije;
 3. Rifat Škrijelj i Samir Đug: Uvod u ekologiju životinja;
 4. Samir Đug i Rifat Škrijelj: Biogeografija;
 5. Armin Lagumdžija, Davorin Samek i Rajfa Musemić: Fizika jonizirajućih zračenja u primjeni, knjiga 1. Radioaktivnost;
 6. Suvad Lelo: Zoologija za studente zootehnike Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta;
 7. Suvad Lelo: Praktikum iz zoologije: za studente zootehnike Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta;
 8. Tidža Muhić-Šarac: Uvod u hemiju životne sredine;
 9. Enad Korjenić: Animalni prirodni resursiteorijske osnove vježbi sa radnom sveskom;
 10. Adisa Parić, Fatima Pustahija i Erna Karalija: Propagacija biljaka kulturom in vitro;
 11. Emira Kahrović i Nevzeta Ljubijankić: Praktikum anorganske hemije;
 12. Haris Gavranović: Operaciona istraživanja, dio 1: Linearno programiranje;
 13. Emir Turkušić: Uvod u hemijske senzore i biosenzore;
 14. Mustafa Memić: Spektrometrijske metode analize (odabrana poglavlja);
 15. Enad Korjenić: Osnove opće kinologije;
 16. Ilja Doršner: Simetrije u fizici;
 17. Mevlida Operta: Opća geologija;
 18. Fehim Korać, Sanjin Gutić, Sabina Gojak, Safija Islamović i Jelena Ostojić: Praktikum iz fizikalne hemije I i II;
 19. Edhem Hasković: Komparativna fiziologija I;
 20. Lejla Smajlović i Almasa Odžak: Kompleksna analiza;
 21. Irfan Šuško: Histologija i embriologija životinja i čovjeka – teorijske osnove vježbi sa radnom sveskom;
 22. Suvad Lelo, Dražen Kotrošan i Mirzeta Kašić-Lelo: Biosistematika vertebrata: Ornitologija sa posebnim osvrtom na ornitofaunu Bosne i Hercegovine;
 23. Semira Galijašević i Vera Dugandžić: Uvod u laboratorijski rad – Praktikum;
 24. Anesa Jerković – Mujkić: Biologija bakterija;
 25. Ajla Rizvanović-Smajlović, Nikolina Elez – Burnjaković i Suvad Lelo: Uvod u genetiku ponašanja;
 26. Anesa Jerković-Mujkić i Selma Pilić: Priručnik za vježbe iz citologije;
 27. Hilada Nefić: Molekularna genetika;
 1. Hilada Nefić: Citogenetika;
 2. Damir Suljević i Lejla Mehinović: Fiziologija homeostaze;
 3. Damir Suljević i Edhem Hasković: Biohemijska analitika – Praktikum;
 4. Mevlida Operta: Petrografija;
 5. Tidža Muhić-Šarac, Jasmina Sulejmanović i Amela Partić: Praktikum iz hemije životne sredine I;
 6. Senada Kalabušić i Esmir Pilav: Obične diferencijalne jednadžbe;
 7. Suvad Lelo: Biosistematika vertebrata: Mamologija sa posebnim osvrtom na mamofaunu Bosne i Hercegovine;
 8. Rifat Škrijelj, Sadbera Trožić-Borovac, Denisa Žujo-Zekić, Aldijana Mušović i Adi Vesnić: Priručnik iz sistematike nižih ahordata-repetitorijum i radna sveska;
 9. Mustafa Busuladžić, Aner Čerkić, Azra Gazibegović-Busuladžić, Elvedin Hasović i Jugoslav Stahov: Fizika I sa primjenama u biologiji i medicini;
 10. Suvad Lelo: Praktikum za upoznavanje osnovnih taksa tetrapodnih kičmenjaka;
 11. Senka Barudanović i Ermin Mašić: Raznolikost i sistematika algi;
 12. Dženan Gušić: Zbirka riješenih zadataka iz algebre I;
 13. Senka Barudanović, Armin Macanović; Ljiljana Toplalić-Trivunović i Cero Mehmed: Ekosistemi Bosne i Hercegovine u funkciji održivog razvoja, kao monografije;
 14. Tidža Muhić-Šarac i Jasna Huremović: Hemija i kvalitet tla;
 15. Senada Kalabušić, Nacima Memić i Esmir Pilav: Parcijalne diferencijalne jednadžbe;
 16. Aleksandra Kostić: Viša matematika za inženjere;
 17. Nusret Drešković, Alma Pobrić i Samir Đug: Turizam i potencijali – planinska područja Bjelašnica, Treskavica, Visočica;
 18. Amela Muratović-Ribić: Uvod u linearnu algebru;
 19. Enad Korjenić: Biologija pasa;
 20. Damir Suljević, Lejla Mahmutović i Lejla Mehinović: Biohemijska analitika I;
 21. Vanes Mešić: Uvod u didaktiku fizike;
 22. Maja Mitrašinović-Brulić i Rifat Škrijelj: Praktikum iz opšte fiziologije životinja i čovjeka;
 23. Irfan Šuško: Embriologija I – Embriogeneza;
 24. Mustafa Memić, Jasna Huremović i Esma Ruždić: Zbirka zadataka iz instrumentalnih metoda analize;
 25. Nedžad Dukić: Relacione baze podataka;
 26. Mustafa Memić i Sabina Žero: Praktikum iz instrumentalnih metoda analize;
 27. Mirza Nuhanović: Uran u okolinskim uzorcima (Teorijske osnove sa praktikumom);
 28. Suada Sulejmanović i Amra Salčinović – Fetić: Fizikalna mjerenja – Primjeri mjerenja iz elektromagnetizma, optike i akustike;
 29. Aida Korjenić i Emir Temimović: Praktikum iz hidrografije kopna I;