prirodno matematički fakultet podloga naslov

Kabineti

  /  Kabineti

Kabineti predlažu i realiziraju nastavno-naučni i naučnoistraživački rad iz pripadajućih predmeta, te metodike i metodologije odgojnog i obrazovnog procesa u oblasti matičnih prirodnih, matematičkih i informatičkih nauka.

Kabinetom rukovodi šef kabineta. Šef kabineta je za svoj rad odgovoran šefu odsjeka i vijeću odsjeka.

Šefa kabineta iz reda nastavnika na prijedlog kabineta bira vijeće odsjeka na mandat od četiri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Odsjek za biologiju

Kabinet za biologiju u obrazovanju

Odsjek za fiziku

Kabinet za fiziku u obrazovanju

Odsjek za geografiju

Kabinet za geografiju u obrazovanju

Odsjek za hemiju

Kabinet za hemijsku tehnologiju

Kabinet za radiohemiju

Kabinet za hemiju u obrazovanju

Odsjek za matematiku

Kabinet za matematiku u obrazovanju i informatiku u obrazovanju