prirodno matematički fakultet podloga naslov

Kabineti

  /  Kabineti

Kabineti predlažu i realiziraju nastavno-naučni i naučnoistraživački rad iz pripadajućih predmeta, te metodike i metodologije odgojnog i obrazovnog procesa u oblasti matičnih prirodnih, matematičkih i informatičkih nauka.

Kabinetom rukovodi šef kabineta. Šef kabineta je za svoj rad odgovoran šefu odsjeka i vijeću odsjeka.

Šefa kabineta iz reda nastavnika na prijedlog kabineta bira vijeće odsjeka na mandat od četiri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Odsjek za fiziku

Kabinet za opću fiziku

Odsjek za hemiju

Laboratorij za vodu i zrak

Laboratorij za metale

Laboratorij za anorgansku i bioanorgansku hemiju

Laboratorij za prirodne produkte