prirodno matematički fakultet podloga naslov

Osiguranje kvaliteta

  /  Osiguranje kvaliteta

Politika osiguranja kvaliteta

Članovi Odbora za osiguranje kvaliteta:

 • Danijela Vidic, vanredna profesorica, predsjedavajuća;
 • Samir Đug, redovni profesor, član u ime Menadžmenta Fakulteta;
 • Zenan Šabanac, docent , član;
 • Amra Čaušević, docentica, član;
 • Senad Šljuka, docent, član;
 • Mr Džana Salibašić Glamočić, viša asistentica, član;
 • Edina Drkenda, BA, stručna saradnica,član;
 • Amina Hadžiemrić, studentica, predstavnica studenata I ciklusa studija, član;
 • Amina Sinanović, studentica, predstavnica studenata II ciklusa studija, član;

Provodeći naučna istraživanja od interesa za BiH, te na njima zasnovano obrazovanje kroz sva tri ciklusa studija, Fakultet stvara visoko kvalifikovane i cijenjene stručnjake sposobne da odgovore zahtjevima dinamičnog okruženja ipotrebama održivog razvoja zajednice u kojoj djeluje.

Kroz studijske programe i saradnju sa privredom, mobilnost unutar međunarodneakademske zajednice, te dodatne vannastavne aktivnosti Fakultet studentima omogućava profesionalni razvoj s ciljem uspješnog zapošljavanja. Također se brine za razvoj kadrovskog potencijala, stalni rast kvaliteta i unapređenje međunarodne konkurentnosti nastavne i naučne djelatnosti.

Razvijanje vještina učenja kao i opštih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za naučno-istraživački rad u specijalizovanim oblastima.

Misija fakulteta je u skladu sa ciljevima programskog djelovanja. Periodično se preispituje usklađenost misije i ciljeva,vrednujući komplementarnost studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja lokalne i šire društvene zajednice.

Integracija u jedinstveni istraživački prostor Evrope i Evropski prostor visokog obrazovanja, obezbjeđenjem konkurentnosti studijskih programa, uspostavljanjem razmjene studenata, akademskog osoblja, te kroz zajedničke međunarodne studijske i istraživačke projekte.

Osmišljavanjem društveno korisnih obrazovnih programa i realizacijom zajedničkih projekata sa privredom kroz naučno-istraživački rad podsticati stvaranje novih rješenja i ideja i postati osloncem održivog razvoja BiH temeljenog na znanju, te jačati prepoznatljivost PMF-a kao pouzdane i poželjne institucije u BiH i inostranstvu.

Omogućavanje upisa na evropske visokoškolske ustanove, u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju.

Promovisanje Sistema kvaliteta u visokom obrazovanju saradnjom są visokoškolskim institucijama u regionu i Evropi, kao i razvojem zajedničkih studijskih programa i programa istraživanja u oblasti prirodnih i matematičkih nauka.

Kvalitet je pojam koji se najčešće spominje u debatama o visokom obrazovanju u zadnjem desetljeću. Osiguranje kvaliteta, unapređenje procesa obrazovanja i istraživanja, te ishoda učenja je preliminarna obaveza obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija. Pojam kvaliteta direktno zavisi od onih koji koriste taj termin, kao i od okolnosti u kojima se koristi.

Kvalitet je dinamična kategorija koja se mijenja od jedne do druge generacije i veza je između visokog obrazovanja i društva u kretanju. U tom kontekstu u sektoru visokog obrazovanja događaju se duboke promjene, glede novih sadržaja, studijskih programa i istraživačkih aktivnosti. Povećava se opseg rada nastavnika i studenata, raste broj visokoškolskih institucija, povećava se broj studenata. S druge strane smanjuju se resursi, povećavaju se zahtjevi za odgovornošću, raste interes država da zaštiti uloženo, kao i globalna briga za kvalitetu i standarde. Istovremeno se javlja problem povjerenja u sposobnost akademske zajednice da kritički ocijeni vlastite aktivnosti.Visokoškolske ustanove suočene su s potrebom da opravdaju, s jedne strane povjerenu im autonomiju, a s druge strane javna sredstva koja primaju.

U skladu sa članom 11. Svjetske deklaracije o visokom obrazovanju za 21. vijek traži se da obrazovna usluga zadovoljava potrebu, zahtjeve ili želje klijenata. Studenti, akademska zajednica, vlada i društvo u cjelini su klijenti ili korisnici visokog obrazovanja, a jedan od najvažnijih mehanizama za osiguranje kvaliteta je akreditacija.

Kvalitet u visokom obrazovanju je multidisciplinarni koncept koji obuhvata sve njegove funkcije i aktivnosti: prenošenje znanja, akademske programe, istraživanja, osoblje, studente, prostor, opremu, akademsko okruženje, usluge i zajednicu.

Osiguranje kvaliteta je ključni element reforme visokog obrazovanja i predstavlja uslov za stvaranje Evropskog prostora visokog obrazovanja. Njegovo kreiranje i funkcionisanje moguće je uz izgrađeni sistem osiguranja kvaliteta, koji će omogućiti usporedivost visokoškolskih ustanova i njihovih programa, te otvoriti mogućnost priznavanja kvalifikacija bez obzira gdje su stečene. Primarna odgovornost za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju leži na svakoj pojedinačnoj instituciji, koja je također odgovorna za kvalitet obrazovanja koji pruža studentima. Tako osiguranje kvaliteta postaje briga svih sudionika u procesu visokog obrazovanja, ali i više od toga, kontinuirano poboljšanje kvaliteta zahtijeva profesionalni sistem izgrađenih mehanizama i procesa.

Ti mehanizmi uključuju i razvoj kulture kvaliteta, što podrazumijeva promjenu stavova i ponašanja svih sudionika uključenih u rad visokoškolskih ustanova, aktivno djelovanje na poboljšanju svih segmenata rada institucije i njenog kreativnog i inovativnog potencijala.

Kvalitet je u direktnoj vezi sa njegovim korisnicima. Za studente i profesore to je proces obrazovanja, dok je za finansijere prioritetan rezultat visokog obrazovanja.

Poimanje kvaliteta i temeljne postavke pojedinih koncepata se miješaju, isprepliću i mijenjaju zbog stalnih promjena u okruženju u kojem djeluju visokoškolske institucije, kao i zbog povećanja nivoa znanja u okviru obrazovnih sistema i institucija.

Menadžment PMF-a je u namjeri da postupno razvija vlastiti koncept kvaliteta i modele evaluacije i upravljanja kvalitetom u skladu sa preporukama Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, koji su vidljivi u dokumentu „Minimalni standardii normativi u visokom obrazovanju u BiH”, zatim sa Evropskim standardima za unutrašnje i vanjsko osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Na toj liniju Menadžment donosi Deklaraciju o kvalitetu kao javni dokument, u kome se obraća korisnicima obećavajućim stavovima vezanim za građenje Sistema kvaliteta, kao garancije ispunjenja misionih pravaca.

Menadžment Prirodno-matematičkog fakulteta će, stalnim poboljšanjem kvaliteta usluga, zadovoljavati zahtjev ekorisnika i partnera. Aktivnosti kvaliteta će se sprovoditi kroz sve organizacione nivoe, na osnovu dokumentacije kvaliteta.

Izgradnjom Sistema kvaliteta definisanisanjem dokumentacije i njenom inplementacijom Menadžment će primati i analizirati ostvarene parametre kvaliteta, kao i mehanizme za pronalaženjen ovih rješenja. Menadžment garantuje obezbjeđenje kvaliteta u tijesnoj saradnji s državnim Institucijama i Partnerima u projektovanju novih obrazovnih sadržaja i naučno-istraživačkih projekata.

Kategorizacija koncepta kvaliteta u visokom obrazovanju uključuje slijedeće:

 1. Kvalitet kao prag, čije definisanje za kvalitet znači postavljanje određenih normi, kriterija, odnosno standarda. Bilo koji program, fakultet ili institucija, koji zadovolje norme ili kriterije proglašava se kvalitetnim. Prednost ovog koncepta je objektivnost i mogućnost certifikacije, što se postiže definisanjem praga. Takav pristup međutim dovodi do uniformnosti obrazovnog sistema što se negativno odražava ako seprihvati princip: Čini samo ono šo je dovoljno da se dostigne i prihvati minimum.
 2. Kvalitet kao ispunjenje postavljenog cilja, gdje se zahtijeva da obrazovna usluga zadovoljava potrebe, zahtjeve i želje korisnika, a kvalitet se mjeri prema stepenu dostignutosti tih ciljeva. Korisnici mogu imati različite poglede i na svrhu i na postavljene ciljeve. Prednost ovog koncepta je okrenutost prema korisniku, a kao slabost se može navesti raznolikost iskazanih potreba, kao i njihova relevantnost.
 3. Kvalitet kao uspostavljena spirala uspona u poboljšanju. Ovaj koncept naglašava nastojanje kontinuiranog poboljšanja pokazatelja kvaliteta, a temelji se na mišljenju da je kvalitet od suštinske važnosti za akademski duh i da članovi akademske zajednice sami najbolje znaju šta je kvalitet u obrazovanju i nauci. Nedostatak ovog koncepta je u tome što je teško izmjeriti poboljšanje, te što dokazi o postojanju poboljšanja često nisu jasni i odmah uočljivi.

Glavne odrednice ove politike kvaliteta su:

 1. Savremeni obrazovni sadržaji po pristupačnim uslovima;
 2. Identifikacija i razumijevanje tekućih i budućih potreba korisnika;
 3. Obezbjeđenje kvaliteta razvojem svijesti o kvalitetu na svim nivoima;
 4. Unapređenjem i razvojem obrazovnih sadržaja građenje povjerenja i povećanje broja korisnika usluga;
 5. Stvaranje uslova za povećanu efikasnost nastave promjenama u organizaciji;
 6. Razvijanje partnerskih odnosa sa institucijama vlasti i drugim visokoškolskim institucijama zbog mogućnosti upoređivanja rezultata;
 7. Kontinuirana i stručna edukacija zaposlenog osoblja putem seminara i učešća na međunarodnim skupovima o kvalitetu;
 8. Zastupanje i jačanje ideje evropske unije u oblasti obrazovanja;
 9. Unapređivanje sistem upravljanja kvalitetom usluga u skladu sa zahtjevima korisnika i međunarodnih standarda;
 10. Planiranje kvaliteta sa koncipiranjem i projektovanjem novih obrazovnih sadržaja.

Kod ozbiljnih poteškoća u ostvarenju planiranih nivoa karakteristika kvaliteta usluge obrazovanja i istraživanja, koje bi mogle da izazovu potrebu za opozivom odgovornih, Menadžment će uključiti nadležne organe upravljanja.  Ciljevi kvaliteta su:

 • Poboljšati postojeći renome i povećati broj korisnika naših usluga;
 • Unapređivati postojeći nivo karakteristika kvaliteta usluga;
 • Pojačati uticaj na zakonodavnu i izvršnu vlast u cilju ispunjavanja obaveza;
 • Osposobljavati nastavnoi stručno osoblje Fakulteta za pružanje usluga, uz poštivanje preporuka Svjetske deklaracije o visokom obrazozovanju.

Preporuke i mjere za poboljšanje odnosa prema okoliniPostojeće stanje odnosa prema okolini u Bosni i Hercegovini moguće je poboljšati definisanjem odgovarajućih mjera i aktivnosti, koje bi kontinuirano provodili organi uprave na različitim nivoim, kao i institucije različite namjene. To se odnosi na preduzeća, obrazovne institucije, kao i nevladine organizacije i udruženja građana. Krovnim Zakonom o zaštiti okoline utvrđeni su opšti ciljevi i načela, osnovni principi zaštite komponenti okoliša, principi informiranja i edukacije o okolini, način učešća javnosti i pristup informacijama o stanju okoline, nadležnosti ministarstava, način planiranja zaštite okoline, elementi procjene uticaja na okoliš, način izdavanja okolinskih dozvola i sprečavanje akcidentnih situacija, komponente i načini dobrovoljnog pristupaod strane preduzeća, nadzor i uspostavljanje standarda kvaliteta okoline, način finansiranja zaštite okoline, građanska odgovornost za zaštitu, kao i kaznene odredbe u skladu sa ovim Zakonom.

Posebnim zakonima regulisana su pitanja zaštite po pojedinim sferama okoline: priroda, zrak, voda, odlaganje čvrstog otpada, korištenje prostora i građenje. Implementacija ovih zakona nameće potrebu ozbiljnog pristupa u blagovremenom donošenju ne samo svih potrebnih pratećih propisa za njihovu operacionalizaciju i efektivnu primjenu, nego i usvajanje pravila ponašanja na nivou institucija. Pomenuti zakoni obavezuju i obrazovne institucije da istražuju način obezbjeđenja njihovog provođenja u smislu dorade programskih sadržaja, monitoringa primjene i praćenja parametara kvaliteta životne sredine, te odstupanja od utvrđenih standarda.U tom smislu, a u vezi sa vlastitim radnim procesima, Prirodno-matematički fakultet donosi Deklaraciju o okolinskoj politici kao institucionalno određenje prema aktuelnim zahtjevima brige o životnoj sredini.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu je opredijeljen u nastojanju da kroz istraživačke i obrazovne aktivnosti doprinosi održivom razvoju Bosne i Hercegovine. Suštinu istraživačkih i obrazovnih procesa na Fakultetu čine discipline prirodnih i matematičkih nauka. Smatramo da nam je time dodijeljena i velika odgovornost po pitanju brige prema prirodi i okolišu.

Naše opredjeljenje da doprinosimo očuvanju i podizanju kvaliteta pojedinih sfera okoliša podrazumijeva:

 • Unapređenje kulture poštivanja propisa i provođenje zakonske regulative iz oblasti zaštite okoline, kako u obrazovnoj praksi, tako i u institucionalnom životu Fakulteta; Integraciju okolinskih znanja i svijesti u sve aspekte obrazovanja na Fakultetu, naročito kroz kontinuirano inoviranje nastavnih programa i sadržaja;
 • Povećanje broja relevantnih nastavnih jedinica u sadržajima koji uključuju aspekt odnosa sa okolinom i tretiraju: fizičko-hemijske karakteristike okoliša, očuvanje i održivu upotrebu biodiverziteta i geodiverziteta, zaštitu prirodnog nasljeđa, racionalno korištenje prostora, upotrebu i efekte rizičnih supstanci i hemikalija, te procjenu kapaciteta naše zemlje za razvoj održivih grana privrede;
 • Aktivno učešće u društvenim procesima koji doprinose kolektivnom razvoju i primjeni okolinske svijesti;

Razvoj sopstvenog sistema okolinski usaglašenog upravljanja, koji će se provoditi kroz redovne aktivnosti godišnjeg plana, aktivnosti plana za realizaciju sistema kvaliteta, te aktivnosti usklađivanja internih sadržaja sa zahtjevima tržišta rada i lokalne zajednice.

Sistem okolinski usaglašenog upravljanja ima sljedeće ciljeve:

 • Kontinuirano razvijati i primjenjivati mjere za povećanje ekološke svijesti;
 • Kreirati materijalnu i tehničku usaglašenost obrazovnih, istraživačkih i institucionalnih procesa sa zahtjevima važeće regulative;
 • Koristiti vlastite resurse na ekonomičan način;
 • Pratiti procese na Fakultetu koji mogu imati negativne uticaje na okoliš i smanjivati njihov uticaj;
 • Promovirati i podržavati inicijative, programe i projekte za očuvanje i zaštitu okoliša, kao i održivu upotrebu njegovih komponenti.

Kreirati vlastiti obrazovni brend, prepoznatljiv po odnosu prema okolišu. U cilju ostvarenja svoje okolinske politike, Prirodno-matematički fakultet je spreman da sarađuje sa svim članicama Univerziteta u Sarajevu, kao i svim drugim lokalnim i međunarodnim institucijama, koje prepoznaju važnost brige o okolišu u procesu obrazovanja.