prirodno matematički fakultet podloga naslov

Instituti

  /  Instituti

Instituti

prirodno matematički fakultet instituti

Institut je podorganizaciona jedinica Fakulteta čija djelatnost obuhvata sve oblike naučnog, istraživačkog, ekspertskog i stručnog rada u oblastima prirodnih, matematičkih i teorijskih kompjuterskih nauka. Institut sačinjavaju centri kao istraživačke podorganizacione  jedinice.

Radom instituta pri organizacionoj jedinici rukovodi rukovodilac instituta koji se bira na način i po postupku utvrđenim općim aktom organizacione jedinice.

Za rukovodioca instituta može se birati lice izabrano za naučnu oblast, polje ili granu kojom se bavi institut.

Institut je nadležan za:

  1. razvijanje i unapređivanje naučnoistraživačkog i stručnog rada iz naučne oblasti/polja ili grane koja se izučava u okviru organizacione jedinice,
  2. učestvovanje u organizaciji i realizaciji eksperimentalne nastave za sve oblike cikličnog i necikličnog obrazovanja u saradnji sa katedrama i odsjecima,
  3. unapređivanje oblika i metoda prenošenja i stjecanje znanja radi podizanja efikasnosti studiranja,
  4. stručno i istraživačko osposobljavanje izrazito vrijednih i talentiranih studenata i mlađih istraživača,
  5. organiziranje i realiziranje naučnoistraživačkog i stručnog rada, prema potrebi i za druga pravna lica,publiciranje rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada iz oblasti djelovanja instituta,
  6. formiranje ekspertnih timova za rješavanje kompleksnih zadataka iz domena djelovanja instituta,
  7. saradnju sa naučnoistraživačkim i drugim organizacionim jedinicama Univerziteta i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu iz svoje i srodnih oblasti djelovanja i
  8. druga pitanja utvrđena općim aktom organizacione jedinice.

Odsjek za geografiju

Institut za regionalno i prostorno planiranje