prirodno matematički fakultet podloga naslov

Katedre

  /  Katedre

Katedre

Katedre su nastavnno-naučne podorganizacione jedinice odsjeka koje udružuju nastavnike i asistente vezane za određene naučne oblasti. Svoje osnovne funkcije katedre ostvaruju u okviru laboratorija, praktikuma, seminara i ostalih formi rada.

Katedrom rukovodi šef  katedre. Šef katedre je za svoj rad odgovoran šefu odsjeka i vijeću odsjeka.

Šefa katedre iz reda nastavnika na prijedlog katedre bira vijeće odsjeka na mandat od četiri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Odsjek za biologiju

Katedra za molekularnu biologiju, genetiku i mikrobiologiju

Katedra za morfologiju, sistematiku i evoluciju

Katedra za biohemiju i fiziologiju

Katedra za ekologiju i zaštitu životne sredine

Odsjek za fiziku

Katedra za opću fiziku

Katedra za teorijsku fiziku

Katedra za eksperimentalnu fiziku

Odsjek za geografiju

Katedra za fizičku geografiju

Katedra za društvenu geografiju

Katedra za regionalnu geografiju

Katedra za geologiju

Katedra za turizam i zaštitu životne sredine

Odsjek za hemiju

Katedra za opću i anorgansku hemiju

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Katedra za fizikalnu hemiju

Katedra za analitičku hemiju

Kabinet za hemijsku tehnologiju

Kabinet za radiohemiju

Odsjek za matematiku

Katedra za algebru i geometriju

Katedra za analizu

Katedra za vjerovatnoću i statistiku

Katedra za numeričku i primijenjenu matematiku

Katedra za teorijsku kompjutersku nauku