prirodno matematički fakultet podloga naslov

Katedre

  /  Katedre

Katedre

Katedre su nastavnno-naučne podorganizacione jedinice odsjeka koje udružuju nastavnike i asistente vezane za određene naučne oblasti. Svoje osnovne funkcije katedre ostvaruju u okviru laboratorija, praktikuma, seminara i ostalih formi rada.

Katedrom rukovodi šef  katedre. Šef katedre je za svoj rad odgovoran šefu odsjeka i vijeću odsjeka.

Šefa katedre iz reda nastavnika na prijedlog katedre bira vijeće odsjeka na mandat od četiri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Odsjek za biologiju

Katedra za molekularnu biologiju, genetiku i mikrobiologiju

Katedra za morfologiju, sistematiku i evoluciju

Katedra za biohemiju i fiziologiju

Katedra za ekologiju i zaštitu životne sredine

Katedra za biologiju u obrazovanju

Odsjek za fiziku

Katedra za atomsku, molekularnu i optičku fiziku

Katedra za fiziku kondenzirane materije

Katedra za fiziku u obrazovanju

Katedra za fiziku visokih energija

Odsjek za geografiju

Katedra za fizičku geografiju

Katedra za društvenu geografiju

Katedra za regionalnu geografiju

Katedra za geologiju

Katedra za turizam i zaštitu životne sredine

Katedra za GIS i regionalno i prostorno planiranje

Katedra za geografiju u obrazovanju

Odsjek za hemiju

Katedra za opću i anorgansku hemiju

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Katedra za fizikalnu hemiju

Katedra za analitičku hemiju

Katedra za hemiju u obrazovanju

Odsjek za matematiku

Katedra za algebru

Katedra za geometriju i topologiju

Katedra za analizu

Katedra za primijenjenu matematiku

Katedra za vjerovatnoću i statistiku

Katedra za teorijsku kompjutersku nauku

Katedra za matematičku logiku, osnove matematike i kombinatoriku

Katedra za matematiku i informatiku u obrazovanju