prirodno matematički fakultet podloga naslov

O studiju

  /  O studiju

Osnovne informacije o studiju

Bosna i Hercegovina je pristupila Bolonjskom procesu u Berlinu 19. septembra 2003. godine. Shodno tome, poput ostalih država članica preuzela je obavezu da će raditi na ispunjavanju postavljenih ciljeva Bolonjskog procesa koji, između ostalog, uključuju i prihvatanje sistema lako prepoznatljivih i usporedivih stepena uvođenjem dodatka diplomi (Diploma Supplement), implementiranje sistema zasnovanog na tri osnovna ciklusa, uvođenje bodovnog sistema poput ECTS-a (kao prikladnog modela za stjecanje i vrednovanje visokoobrazovnih kvalifikacija) te promociju mobilnosti studenata i akademskog osoblja i evropske saradnje u cilju unapređivanja kvaliteta kvalifikacija i razvijanja usporedivih kriterija i metodologija.

Ovdje također treba istaći promociju potrebne evropske razine u visokom obrazovanju, naročito u oblasti razvoja i inoviranja nastavnih programa, međuinstitucionalnoj saradnji, sistemima mobilnosti i integriranim programima studija u usavršavanju i istraživanju te, pored ostalog, i osiguravanje učešća studenata u upravljanju visokoškolskim ustanovama i razvoj doktorskih studija kroz sinergiju između Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Evropskog prostora istraživanja (ERA).

Kao članica Univerziteta u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet je u akademskoj 2005/2006. godini upisao prvu generaciju studenata po bolonjskom principu. Uvažavajući zakonske odredbe, pripremljeni su i usvojeni novi nastavni planovi i programi studiranja te niz dokumenata koji su bili neophodni za implementaciju  studija po bolonjskom sistemu.

Na 6. konferenciji evropskih ministara odgovornih za visoko obrazovanje održanoj 2009. godine konstatirano je da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak u implementaciji Bolonjskog procesa usvajanjem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini te je tako implementirala sve neophodne zakonske i institucionalne preduslove za integraciju naše države u Evropski sistem visokog obrazovanja.

U tom cilju, donešen je Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj 43/08.

Misija fakulteta, kroz navedeni 56-ogodišnji period je kroz svoje aktivnosti kontinuirano bila usmjerena na obrazovanje stručnjaka iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka.

Evolucija obrazovnog procesa prema najvišim obrazovnim standardima je bila permanentno usklađivana sa  zahtijevima privrednih i društvenih potreba u Bosni i Hercegovini, te je od perioda izdvajanja u samostalnu javnu visokoškolsku ustanovu pretrpjela značajne izmjene.

Prirodno-matematički fakultet je  danas već duboko inkorporiran u realizaciju Bolonjskog procesa. Postojeći nastavni plan i program sadržajno je izmijenjen u odnosu na predbolonjske nastavne planove i programe. Na odsjecima su uvedeni novi smjerovi, koji su studij na Prirodno-matematičkom fakultetu učinili veoma atraktivnim i prepoznatljivim i van granica Bosne i Hercegovine.