prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Obavještenje-Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra u ak. 2020/2021. godini

Obavještenje-Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra u ak. 2020/2021. godini

O B A V J E Š T E NJ E OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA U AK. 2020/2021.GODINI

vršit će se u periodu od 10.02.2021. – 01.03.2021.godine (10 – 13 sati)

ZA UPIS I OVJERU POTREBNO:

  1. Indeks  
  2. Semestralni listovi za upis i ovjeru (mogu se kupiti u zgradi Univerziteta u Sarajevu, adresa: Obala Kulina bana 7)
  3. Dokaz o izvršenoj uplati za redovne-samofinansirajuće i vanredne studente, ukoliko školarinu plaćaju u ratama (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama.)
    a) Svi studenti koji školarinu plaćaju u 2 rate, dužni su izvršiti uplatu druge rate prilikom upisa u ljetni semestar.
    b) Studenti koji školarinu plaćaju u 3 rate, posljednju treću ratu mogu izvršiti prilikom upisa u ljetni semestar, dok su studenti koji nisu izvršili uplatu druge rate do 31.12.2020.godine dužni izvršiti uplatu prilikom upisa u ljetni semestar i mogu uplatiti ujedno i treću posljednju ratu.
  4. Upis i ovjera semestara su obavezni za sve studente izuzev studenata koji imaju status apsolventa.

 

Sarajevo, 05.02.2021.godine                                                         IZ DEKANATA                                                                                                     

OBAVJEŠTENJE O PROVJERI PODATAKA U INFORMACIONOM SISTEMU STUDENTSKIH SLUŽBI (ISSS)

U svrhu prelaska na Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu (eUNSA) pozivaju se svi studenti da u Informacionom sistemu studentskih službi (ISSS) provjere svoje lične podatke, kao i podatke o položenim ispitima, te da o svim eventualnim pogreškama koje nisu u mogućnosti samostalno promijeniti, obavijeste Studentsku službu prilikom upisa u ljetni semestar (10.02.2021.- 01.03.2021.).

Za one položene predmete (do 31.12.2020.godine) koji nisu evidentirani u ISSS-u, studenti su prilikom upisa u ljetni semestar obavezni donijeti popunjenu i isprintanu prijavu za ispit datog predmeta.

Prijave se mogu popuniti i preuzeti na http://eprijava.unsa.ba/index/.

Mole se studenti da u prijavama navode tačne lične podatke, kao i podatke o predmetnom nastavniku, ispravan broj indeksa, naziv predmeta, datum polaganja ispita, semestar i školsku godinu u kojoj je predmet odslušan.

 

Sarajevo,05.02.2021.godine                                                          IZ DEKANATA