prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  ECOBIAS – ALGOLOGIJA

ECOBIAS – ALGOLOGIJA

U okviru izbornog modula Algologija na drugom (II) ciklusu studija, Smjera – Ekološki monitoring i biološka procjena kvaliteta vode (EMAB), studenti sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su imali priliku da na području Darive (Sarajevo) realiziraju terensku nastavu kojom je rukovodio Doc. dr. Ermin Mašić.

Kroz praktični rad studenti su se upoznali sa metodologijom uzorkovanja algi fitobentosa, ali i mjerenjem osnovnih fizičko-hemijskih parametara vode pomoću prenosnog multimetra. Prikupljeni uzorci algi fitobentosa i vode biće naknadno analizirani u moderno opremljenim laboratorijama na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Studijski program je pokrenut u okviru realizacije ERASMUS+ projekta ECOBIAS – Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs, u kojem učestvuje 11 Univerziteta iz pet zemalja.