prirodno matematički fakultet podloga naslov

Biblioteka

  /  Biblioteka

Biblioteka Fakulteta

Biblioteka Odsjeka za fiziku- PMF Saeajevo

Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo je danas organizirana kao posebna stručna organizacijska jedinica u sastavu Fakulteta. Po UNESCO-voj tipologiji iz 1970. godine a i po ISO 2789:2006 i 2789:2013, Biblioteka pripada vrsti visokoškolskih biblioteka specijalnog tipa u sastavu drugih institucija.

Od osnivanja Fakulteta pa do 2012. godine je pratila rad odsjeka pa su postojale Biblioteka Odsjeka za biologiju, Biblioteka Odsjeka za fiziku, Biblioteka Odsjeka za geografiju, Biblioteka Odsjeka za hemiju i Biblioteka Odsjeka za matematiku.

Odsječke biblioteke su od 2012. godine ujedinjene u jednu, fakultetsku, biblioteku koja danas broji oko 110.000 bibliotečkih jedinica, isključivo iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka. Posjeduje šest čitaonica, osam magacina i četiri prijemna odjela. Razmještaj građe na policama prati UDK (Univerzalnu decimalnu klasifikaciju). Diplomski, magistarski i master radovi kao i doktorske disertacije se vode po numerus currensu.

Biblioteka posjeduje i značajan i rijedak dio Bosniace koji čini periodika iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka koja je izlazila na teritoriju Bosne i Hercegovine i nastoji je digitalizirati.

U ratnom periodu 1992-1995. godine Biblioteka je pretrpjela značajne gubitke fonda. Nakon 1996. godine, odsječkim bibliotekama su pripojeni i fondovi biblioteka Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, Instituta za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, Geografskog društva Bosne i Hercegovine i Udruženja matematičara, fizičara i astronoma Bosne i Hercegovine.

Od 2007. godine Biblioteka Fakulteta je krenula sa izradom online kataloga preko COBISS.BH (Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa), u koji je uključen značajan broj bh. visokoškolskih i drugih biblioteka.

Također, Biblioteka nastoji, u vidu kumulativne bibliografije rađene po ISBD standardima i sa određenim registrima, redovno izdavati građe za bibliografiju diplomskih, magistarskih i master radova kao i doktorskih disertacija odbranjenih na Fakultetu.

Osoblje

Mr. sc. Edita Spahić, šef Biblioteke
Tel.: 033 743–753
edita.spahic@yahoo.com

Biljana Stojanović, dipl. bibliotekar
Tel.: 033 743–751
biljana.stojanovic01@yahoo.com

Erduana Šogolj
Tel.: 033 279-863
erduana.sogolj@hotmail.com

Molimo korisnike da nam se obrate putem e-maila za svaku potrebnu informaciju.

Časopisi

Biblioteka Fakulteta redovno dobija brojeve časopisa:

• Acta geographica slovenica
• Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien
• Applicable Analysis and Discrete Mathematics
• AUC geographica
• Dela
• EMS Surveys in Mathematical Sciences
• Geografski vestnik
• Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
• Haquetia
• Mathematical Communications
• Natura croatica
• Osječki matematički list
• Paleodiversity

Uvjeti korištenja

Za korisnike koji nisu osoblje ili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postoje posebni uvjeti korištenja fonda.
Za pojedine publikacije (arhivske primjerke, staru i rijetku knjigu, oštećene publikacije i sl.) postoje posebni uvjeti korištenja za sve korisnike.