Četvrtak, 25 Juni 2020 14:19

UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU - ONLINE

Objavljeni Konkursi za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini
UNSA
 

Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini.

KONKURSI ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVI I INTEGRIRANI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U DRUGI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA STRUČNI STUDIJ

Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA. 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, kao i na Konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Sistem online upisa na Univerzitet u Sarajevu kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje.
Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta/akademije prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta/akademije, te uvida u rezultate po fakultetima/akademijama, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet/akademiju. Kandidatima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki prijavljeni fakultet/akademiju prema uvjetima koje propisuju fakulteti/akademije, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na rang-listi jednog fakulteta/akademije, a u skladu sa odabranim prioritetima i brojem ostvarenih bodova.

Drage učenice i učenici, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu!
Pregled programa možete pogledati na: http://registar.unsa.ba, a pripremljen je i interaktivni vodič koji je dostupan na: http://upis.unsa.ba/.

Na veb-stranicama Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) i informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

Uputstva za online upis na UNSA:

 https://www.youtube.com

ECOBIAS
Vrijeme trajanja projekta
 - 
Budžet
953,004.00 €
Opis projekta

Projekat  ECOBIAS (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs), ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje/vještine/tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa u skladu  sa nacionalnom i EU politikom. 

Ciljevi projekta:

 • Razvoj i implementacija naprednog master kurikuluma u Ekološkom Monitoringu i Biološkoj Procjeni Akvatičnih Ekosistema (EMAB) na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana a u skladu sa bolonjskim i nacionalnim standardima za akreditaciju;
 • Razvoj i implementacija kurseva cjeloživotnog učenja za sektor monitoringa okoliša u skladu sa EU Okvirnom Direktivom o vodama na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;
 • Opremanje 7 laboratorija za ekološki monitoring i biološku procjenu slatkovodnih ekosistema (EMAB) u institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;
 • Razvoj regionalne akademske ECOBIAS mreže radi organizacije i promocije regionalne saradnje u oblasti Ekološkog monitoringa i biološke procjene akvatičnih ekosistema.

Aktivnosti u okviru pripreme radnog paketa pružaju detaljnu komparativnu analizu znanja/vještina/prakse u oblasti ekološkog monitoringa i biološke procjene akvatičnih ekosistema u programskim i partnerskim zemljama. Rezultatu analiza će pokazati koja polja u okviru EMAB trebaju osnaživanje, modernizaciju ili razvoj. Analize potreba tržišta rada za stručnjacima u oblasti EMAB biće izvedene radi procjene optimalnog broja studenata za svaku instituciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Na kraju, analiza kurikuluma I i II ciklusa studija koji su povezani sa EMAB u programskim i partnerskim zemljama će dati osnovu za dizajn kurseva i silabusa za ECOBIAS. Univerzitet u Sarajevu će kroz projekat razviti nove master programe iz oblasti ekološkog monitoringa akvatičnih ekosistema.  

Rezultati:

 • Najmanje 26 novih EMAB MSc kurseva (M2 2021) i materijala za učenje razvijeno do M8 2021, i implementirano do M12 2022
 • Najmanje 9 novih kurseva cjeloživotnog učenja i trening materijala razvijeno do M8 2021, i implementirano do M10 2022
 • Najmanje 68 članova nastavnog osoblja trenirano do M8 2021 
 • 6 novih laboratorija dizajnirano i opremljeno do M12 2020
 • 4 master kurikuluma u oblasti EMAB razvijena, implementirana i akreditovana/odobrena do M4 2022
 • Najmanje 28 studena upisano u novi master kurikulum do M9 2021
 • Najmanje 10 učesnika iz sektora monitoringa okoliša u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana trenirano do M10 2022
 • ECOBIAS-NET akademska mreža uspostavljena do M12 2021

Oficijelna web stranica: www.ecobiaserasmus.com
Facebook stranica: https://www.facebook.com/EcobiasErasmus/
Instagram: https://www.instagram.com/ecobiaserasmus/
ERASMUS+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

Finansijer: ERASMUS+ (Capacity building)

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator