Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da je rok za predaju dokumenata za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija za  II konkursni rok produžen do 15.09.2017. godine.

 

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu PRVOG CIKLUSA i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 20l7/20l8. godini, a u skladu sa saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-sl/17 od 28.07.2017. godine i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-49L3-6/17 od 19.07.2017. godine, te Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01/01-1840/7-2017 od 05.09.2017. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 

P R O D U Ž E T A K   P R I J A V A   N A   K  O  N  K  U  R  S

 

za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija

na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

u akademskoj 2017/2018. godini

 

Drugi  konkursni rok

Slobodna mjesta na temelju konačnih rang-listi i proširenih listi nakon odobrenja od strane Vlade Kantona Sarajevo

 

 

 

Prirodno- matematički fakultet

 

 

Predviđeno trajanje prvog

ciklusa

studija,

godine i

(E)CTSa)

 

BROJ STUDENATA

 

Redovni studij-

troškove

studija snosi osnivač

 

Redovni

Studij b)- troškove studija

snose sami studenti

 

Vanredni  studij c)

 

Strani državljani

 

 

Ukupno

Odsjek za biologiju

4/240 (E)CTS

-

10

-

3

13

Nastavnički smjer

 

-

2

-

2

4

Smjer ekologija

 

-

8

-

1

9

Odsjek za fiziku

4/ 240 (E)CTS

13

20

-

2

35

Nastavnički smjer

 

11

10

-

1

22

Opći smjer

 

2

10

-

1

13

Odsjek za geografiju

4/ 240 (E)CTS

3

18

23

3

47

Nastavnički smjer

 

3

11

8

1

23

Regionalno i prostorno planiranje

 

-

7

9

1

17

Turizam i zaštita životne sredine

 

-

-

6

1

7

Odsjek za hemiju

4/240 (E)CTS

7

36

-

3

46

Nastavnički smjer

 

4

10

-

1

15

Opći smjer

 

-

11

-

1

12

Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

 

3

15

-

1

19

Odsjek za matematiku

3/180 (E)CTS

9

40

9

5

63

Opći  smjer

 

-

5

1

1

7

Primijenjena matematika

 

3

10

1

1

15

Nastavnički smjer (Matematika)

 

-

12

2

1

15

Nastavnički smjer

(Matematika i informatika)

 

6

13

2

1

22

Teorijska kompjuterska nauka

 

-

-

3

1

4

UKUPNO

 

 

32

124

32

16

204

 

Prijave za Konkurs za upis se podnose Studentskoj službi Prirodno-matamatičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu do 15.09.2017.  godine.

Polaganje prijemnog ispita nije predviđeno.

 

 

Napomena: Ostali detalji Konkursa za upis studenata I godinu PRVOG CIKLUSA studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, te kriteriji i mjerila za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata u prvu godinu prvog ciklusa dostupni su na web stranici Prirodno-matamatičkog fakulteta: pmf@pmf.unsa.ba

 

Obavještenje o Prijavi na Konkurs za upis na I ciklus studija

 

OBAVJEŠTENJE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini

PRIJAVA SE VRŠI OD

04.09.2017.g. – 30.09.2017.g. (od 11h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE.

NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI:

 

-         Prijava/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

-         Originalna Diploma i Dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili Prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja Diplome i Dodatka diplomi predati Uvjerenje o završenom studiju, ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom Konkursu)

-         Originalna diploma i Uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij)

-         izvod iz matične knjige rođenih

-         uvjerenje o državljanstvu

-         druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

 

 PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

 U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje drugog  ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

 

Redovni

studij – troškove studija snosi Osnivač

 

Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

 

Vanredni studij

 

Strani državljani

 

Ukupno

Odsjek za biologiju:

Nastavnički smjer

 

1

4

5

-

1

10

Smjer biohemija i fiziologija

1

4

7

-

1

12

Smjer ekologija

1

4

6

-

2

12

Smjer genetika

1

4

6

-

2

12

Smjer mikrobiologija

1

4

6

-

2

12

Ukupno:

 

20

30

-

8

58

Odsjek za fiziku:

Nastavnički smjer (Fizika)

 

1

5

3

5

1

14

Opći smjer (Fizika)

1

5

3

5

1

14

Ukupno:

 

10

6

10

2

28

Odsjek za geografiju:

Nastavnički smjer

1

5

6

5

1

17

Regionalno i prostorno planiranje

1

5

6

5

1

17

Turizam i zaštita životne sredine

 

1

5

6

5

1

17

Ukupno:

 

15

18

15

3

51

Odsjek za hemiju:

Nastavnički smjer

1

3

7

5

1

16

Opći smjer

1

5

8

10

1

24

Kontrola kvaliteta I zaštita okoliša

1

5

5

5

1

16

Ukupno:

 

13

20

20

3

56

Odsjek za matematiku:

Opći smjer

2

3

2

1

1

7

Primijenjena matematika

2

5

5

1

1

12

Nastavnički smjer

2

7

9

1

1

18

Teorijska kompjuterska nauka

2

7

10

2

1

20

Ukupno:

 

22

26

5

4

57

UKUPNO PMF

 

80

100

50

20

250

 

 

        Odluke i saglasnosti Vlade KS i MONKS

        

        TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA  DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini

 

 

 

 

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator