UNIVERZITET U SARAJEVU                                         

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Vijeća doktorskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj V.D.S.01/06- 1205/6-2017 od 10.07.2017. godine, Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01/06-1205/7-2017 od 19.07.2017. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa, broj: 01/6072/17 od 27.09.2017. godine i Odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-38-32830-2/17 od 13.11.2017. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 

K O N K U R S

 

za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, za:

 

·         Doktorski studij bioloških nauka,

·         Doktorski studij geografskih nauka,  

·         Doktorski studij hemijskih nauka,

·         Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi  i

·         Doktorski studij prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju. 

 

I

   Konkurs se raspisuje za upis:      

 

20 kandidata na III ciklus studija- doktorski studij bioloških nauka i to:

- smjer Biohemija i fiziologija - 5 kandidata,

- smjer Ekologija - 5 kandidata,

- smjer Genetika - 5 kandidata,

- smjer Mikrobiologija -5 kandidata.

 

10 kandidata  na III ciklus studija - doktorski studij geografskih nauka, i to:

- smjer Turizam i zaštita životne sredine - 5 kandidata, 

- smjer Regionalno i prostorno planiranje - 5 kandidata.

 

10 kandidata na III ciklus studija – doktorski studij hemijskih nauka.

 

5 kandidata na III ciklus studija - doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi

 

25 kandidata na III ciklus – doktorski studij  prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju

Studijski programi: 

- Biologija u obrazovanju - 5 kandidata,

- Fizika u obrazovanju - 5 kandidata,

- Geografija u obrazovanju - 5 kandidata,

- Hemija u obrazovanju - 5 kandidata,

- Matematika u obrazovanju - 5 kandidata.

 

II

Pravo prijave na Konkurs imaju:

-       Kandidati koji su završili II (drugi) ciklus studija ili ekvivalent i ostvarili najmanje 300 ECTS studijskih bodova u oblasti relevantnoj za oblast doktorskog studija;

-       Kandidati koji su prije uvođenja Bolonjskog sistema studija završili postdiplomski studij i stekli naučni stepen magistra nauka u području relevantnom za oblast doktorskog studija i kojima se priznaje 60 ECTS studijskih bodova.

 

Kriteriji za upis sadržani su u Elaboratima pojedinih studijskih programa, koji se nalaze na web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu www.pmf.unsa.ba

 

   III

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni dostaviti:

-          biografiju,

-          diplome o završenom prethodnom univerzitetskom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),

-          plan i program završenog dodiplomskog studija i magistarskog/master studija,

-          uvjerenje o položenim ispitima tokom prethodnog studija,

-          izjavu o preuzimanju obaveze plaćanja školarine za upis na doktorski studij u visini utvrđenoj Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu na prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta,

-          dokaz o poznavanju engleskog jezika.

 

Kandidat koji je stekao diplomu u inostranstvu prilaže dokaz o nostrifikaciji/priznavanju iste ili potvrdu da je  postupak nostrifikacije/priznavanja diplome u toku.

 

                                                                             IV

Nastava na III ciklusu - doktorskom studiju matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi izvodi se na bosanskom i engleskom jeziku.

 

                                                                                V

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata koji zadovoljavaju uvjete Konkursa veći od broja predviđenih u Konkursu, izbor kandidata, koji su stekli pravo na upis, vršit će se na osnovu rezultata na II ciklusu studija, odnosno na postdiplomskom studiju.

 

 

                  VI

Cijena doktorskog studija iznosi 7.000,00 KM po godini za sve smjerove, osim za Doktorski studij iz prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju, za koji cijena studija iznosi 5.000,00 KM po godini. 

 

                                                                              VII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti na adresu: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava za upis na doktorski studij ______________ u akademskoj 2017/2018. godini na Odsjeku za ___________ ”.

 

 

 

Poziv na tribinu koju Univerzitet u Sarajevu organizira kako bi obilježio 25. novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine , jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine.

Na tribini o temi "Bosna i Hercegovina danas i sutra" izlagač će biti gospodin Valentin Inzko, visoki predstavnik za BiH.

Tribina će biti održana u četvrtak 23. novembra 2017. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II), sa početkom u 12:00 sati.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator