PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U  STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI PREMA OBJAVLJENOM KONKURSU OD 07.06. 2019. GODINE

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

 

PRIJAVE SE VRŠE U PERIODIMA:

07.06.2019. – 22.07.2019. (od 10h-14h) i

23.08.2019. – 27.09.2019. (od 10h-14h)

 

TOKOM PRIJAVE KANDIDATI OBAVEZNO PRILAŽU:

Uplatnicu na iznos: 40,00 KM

Broj žiro-računa fakulteta: 141 196 53200084 75

Svrha: Prijava na Konkurs za upis na PMF Odsjek (navesti odsjek)

PRIMJER UPLATNICE

 

 

Sva označena polja (zvjezdicom i crvenom bojom) OBAVEZNO popuniti

 

 

Na uplatnici OBAVEZNO naznačiti na koji odsjek kandidat konkuriše (npr. Biologija, Fizika itd.).

 

 

Nakon izvršene uplate kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru Studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

 

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija drugog ciklusa kandidat je dužan predati original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek/smjer na koji konkuriše,

- diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno

završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji

prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu i

- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente potrebno je kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

  

 

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

 

„Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, s tim da visina prosječe ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs i vrednovanja rezultata prijemnog ispita ukoliko je isti predviđen“.

 

 

Tekst Kompletnog Konkursa za upis na fakultetima Univerziteta u Sarajevu sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u 07.06. 2019. možete pogledati na sljedećem linku: LINK

 

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18).

1.     Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija – 130,00 KM

2.     Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (drugi ciklus) – 1200,00 KM

3.     Vanredni studij za studente iz BiH – 1000,00 KM

4.     Kandidati iz posebnih kategorija (dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja) su oslobođeni plaćanja školarine osim vanrednih studenata.

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI PREMA OBJAVLJENOM KONKURSU OD 07.06. 2019. GODINE

 

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

 

PRIJAVE SE VRŠE U PERIODU

07.06.2019. – 05.07.2019. (od 10h-14h)

NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE

 

TOKOM PRIJAVE KANDIDATI OBAVEZNO PRILAŽU:

Uplatnicu na iznos: 40,00 KM

Broj žiro-računa fakulteta: 141 196 53200084 75

Svrha: Prijava na konkurs za upis na PMF – Stručni studij „Informacione tehnologije“ - Odsjek za matematiku

 

PRIMJER UPLATNICE

 

Sva označena polja (zvjezdicom i crvenom bojom) OBAVEZNO popuniti

 

 

 

 

Nakon izvršene uplate kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

 

·        prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

·        original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

·        original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

·        original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

·        original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

·        druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente potrebno je kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

 

 

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU STRUČNOG  STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

 

 

PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

 

-       Odsjek za matematiku - STRUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE:maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

 

Tekst Kompletnog Konkursa za upis na fakultetima Univerziteta u Sarajevu sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u 07.06. 2019. možete pogledati na sljedećem linku: LINK

  

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18) i Odlukom o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu broj: 02-05-24155-16/18 od 07.06.2018. godine.

 

1.     Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (stručni studij) – 2000,00 KM

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator