Petak, 02 Septembar 2016 13:53

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJ

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, preèišæeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA 
UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2016/2017. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama od 2. septembra do 30. septembra 2016. godine. 

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva ukljuèivanje oba roda.

Eventualno bliže uvjete za upis kandidata mogu, obavezno u formi prijemnog ispita, utvrðivati iskljuèivo organizacione jedinice (fakulteti i akademije) u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko je za prijem studenata predviðeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica æe utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i naèin polaganja prijemnog ispita, što æe objaviti na svojim web stranicama/oglasnim ploèama.

Prijemni ispiti  i upis primljenih kandidata æe se završiti do poèetka studijske 2016/2017. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviðenog termina, a po okonèanju žalbenog roka.

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrðena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15).

Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuæu godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja osloboðeni su obaveze plaæanja upisnine u iznosu od 130,00 KM (stotinu trideset konvertibilnih maraka).

OPÆE ODREDBE 

U prvu godinu studija u studijskoj 2016/2017. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. 

Pravo uèešæa na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajuæim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrðeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. 

Kandidat koji je ispunio uvjet iz stava (1) ovog èlana ima pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uvjetima koje na prijedlog organizacionih jedinica koje realiziraju studijski program utvrdi Senat Univerziteta. 

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo uèešæa na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inozemstvu, a najkasnije do poèetka studijske 2016/2017. godine. 

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificirano svjedoèanstvo, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i ukljuèiti kandidata u postupak za upis prema odredbama èlana 80. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, preèišæeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete Konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedoèanstva, a najkasnije do poèetka studijske godine. 

U izuzetnim sluèajevima, kandidat se može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedoèanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajuæeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeæe organizacione jedinice. 

Izbor kandidata vršit æe se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrðivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu, koja je sastavni dio ovog konkursa i vrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviðeni.

Prijemni ispit vršit æe se testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od èega jedna kopija ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu.

Organizacione jedinice Univerziteta æe na svojim web stranicama/oglasnim ploèama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs. 

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeæe dokumente: 
-    zahtjev za upis u kojem je naznaèen odsjek na koji konkuriše, 
-    originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviðenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), 
-    izvod iz matiène knjige roðenih, 
-    uvjerenje o državljanstvu i
-    druge dokumente relevantne za utvrðivanje broja bodova po kriterijima.
    
Prijave podnesene poslije utvrðenog roka, kao i nepotpune prijave neæe se uzimati u razmatranje. 
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do poèetka studijske 2016/2017. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita (ukoliko se isti organizira) imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ogranièenog broja kandidata odbijeni.

Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan naèin objavom na svojoj web stranici/oglasnoj ploèi upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i struènim zvanjem koje se stièe nakon završetka studija. 

Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omoguæit æe preuzimanje dokumentacije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konaène rang-liste.

 

ODLUKA
O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRÐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA  UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI


PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

 

Obavještenje za Prijavu na Konkurs II ciklus studija 2016-2017 .god.

Čitano 3030 puta Zadnji put promjenjen Petak, 02 Septembar 2016 13:58

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator