Nastavni plan i program za smjer "Primijenjena matematika" koji vrijedi za studente koji su upisani do akademske 2015./16. godine:

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR I ECTS
PMAT 110 Elementarna matematika 2+2+0 4
PMAT 130 Analiza I 4+4+0 9
PMAT 120 Uvod u matematičku logiku 2+2+0 6
PMAT 115 Analitička geometrija 2+2+0 5
CS 110 Uvod u računarsku tehniku 2+2+2 6

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR II ECTS
PMAT 180 Analiza II 4+4+0 9
PMAT 170 Uvod u linearnu algebru 3+3+0 6
PMAT 190 Uvod u teoriju skupova 2+2+0 5
PMAT 160 Elementarna teorija brojeva 2+2+0 5
CS 160 Računarski sistemi 2+2+2 5

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR III ECTS
PMAT 230 Analiza III 4+3+0 7
PMAT 220 Linearna algebra 3+2+0 6
PMAT 210 Uvod u numeričku matematiku 2+2+0 4
PMAT 240 Uvod u topologiju 2+2+0 5
CS 210 Uvod u programiranje 2+2+2 5
------------- Izborni predmet 1 2+2+0 min 3

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR IV ECTS
AMAT 270 Diferencijalne jednadžbe 3+2+0 6
AMAT 260 Numerička matematika 2+2+1 5
PMAT 290 Osnove opće algebre sa primjenama 3+3+0 8
CS 280 Objektno orjentirano programiranje 3+2+2 7
------------- Izborni predmet 2 2+2+0 min 4

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR V ECTS
PMAT 320 Kompleksna analiza 3+3+0 6
PMAT 310 Vjerovatnoća i statistika 3+2+0 5
AMAT 320 Operaciona istraživanja 3+2+1 7
AMAT 310 Uvod u matematičko modeliranje 2+1+2 4
PMAT 335 Uvod u funkcionalnu analizu 2+2+0 5
------------- Izborni predmet 3 2+2+0 min 3

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR VI ECTS
AMAT 370 Metodi primjenjene matematike 3+2+1 7
PMAT 380 Uvod u realnu analizu sa primjenama 2+2+0 5
PMAT 385 Diskretna matematika 2+2+0 4
AMAT 375 Osnove statistike i uzimanja uzoraka 2+1+0 4
AMAT 380 Teorija grafova 3+2+0 6
------------- Izborni predmet 4 2+2+0 min 4

Student može kao izborni predmet uzeti bilo koji predmet koji se u istom periodu (ljetni odnosno zimski semestar) sluša na nekom drugom smjeru ili neki od predmeta koji imaju isključivo izborni status , pod uvjetom da je prethodno odslušao one predmete koji su preduvjet za predmet koji želi slušati.

Stručni naziv koji se stiče je Bakalaureat/Bachelor matematike

Predmeti koji imaju isključivo izborni status:


Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.