O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N J  E

 

 

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u DRUGOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu dvogodišnjeg studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini.

 

 

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

 

 

 

 

ponedjeljak, 03 Septembar 2018 09:50

PRISTUPNO PREDAVANJE

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

O B J A V L J U J E

 

 

U skladu sa članom 106. stav (5), (6) i (7) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo(Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), održat će se

 

 PRISTUPNO PREDAVANJE:

 

Kandidat: Dr. sci. Amir Fazlić,doktor tehničkih nauka iz oblasti procesnog inžinjerstva

Oblast: “Hemijska tehnologija“

Naziv predavanja: “Tehnologija vode”

Datum predavanja: 06.09.2018. godine

Termin predavanja: 13:30 sati

Mjesto predavanja: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, u učionici 123/I Odsjeka za hemiju, ulica Zmaja od Bosne 35, Sarajevo

 

Komisija:

Dr. sc. Zoran Iličković, doktor tehničkih nauka, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, uža naučna oblast: Hemijska tehnologija, predsjednik;

 

Dr. sc. Sabina Begić, doktor tehničkih nauka, vanredna profesorica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, uža naučna oblast: Hemijska tehnologija, član;

 

Dr. sc. Mirza Nuhanović, doktor prirodnih nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Radiohemija i Biotehnologija, član;

 

 

                                                                                                SEKRETARIJAT FAKULTETA

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator