utorak, 29 Januar 2013 13:46

O B A V I J E S T

 

Otvorena sjednica Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo u povodu sjećanja na život, rad i djelo cijenjenog Akademika Prof.dr. Sulejmana Redžića održat će se u četvrtak 31.januara 2013. godine  u 13.00 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo u amfiteatru „Mladen Deželić“.

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

PRVI CIKLUS STUDIJA U ak.2014/2015.god.

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

24.06.2014.g. – 07.07.2014.g. (od 09h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088         (banke se nalaze preko puta)

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT  KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS.

 

POTREBNO JE PRILOŽITI:

 

- Prijava na Konkurs/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše

- Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

 

- Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu i

- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

                                              

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI 

 

Strana 45 od 45

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator