četvrtak, 16 Maj 2013 21:22

OBAVIJEST

 Na osnovu člana 208. Pravila Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, Nastavno–naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo na 34. sjednici održanoj 16.05.2013. godine,  d o n i j e l o  j e 

O D L U K U 

 Kojom se utvrđuje okvirni kalendar aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u akademskoj 2012/2013. godini.

I

  Nastava za studente koji studiraju po bolonjskim principima će trajati do 31.05.2013. godine. 

II

  Slobodna sedmica za pripremu ispita će trajati  od 03.06.- 07.06. 2013. godine.  

III

 Završni i popravni ispiti će trajati od 10.06 do 12.07.2013. godine.  

 IV  

Ispiti za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima u akademskoj 2012/2013. godini, obavit će se u dva termina u junsko-julskom roku, i  to 

od 10.06.- 12.07.2013. godine. 

U skladu sa navedenom Odlukom Nastavno-naučnog vijeća, šefovi Odsjeka treba da usaglase ispitne termine.

D E K A N  F A K U L T E T A 

Prof. dr Rifat Škrijelj

 

Pozivamo Vas na Dan otvorenih vrata Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, koji će se održati 11.05.2013. godine (subota) sa početkom u 11.00 sati u amfiteatru „Mladen Deželić“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo (Zmaja od Bosne 35,  Sarajevo). 

Ovo je prilika da saznate više o uvjetima studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, informirate se o nastavnim programima, razgovarate sa našim nastavnicima i studentima i dobijete odgovore na sva pitanja koja imate u vrijeme kada donosite odluke o vašoj profesionalnoj karijeri.

 

Dobrodošli  

 

DEKANAT PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator