Na osnovu člana od 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/10, 15/13), i Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu i Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S

za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini


KONKURS za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA na PMF-u Sarajevo u akademskoj 2013-2014 g.

četvrtak, 16 Maj 2013 21:22

OBAVIJEST

 Na osnovu člana 208. Pravila Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, Nastavno–naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo na 34. sjednici održanoj 16.05.2013. godine,  d o n i j e l o  j e 

O D L U K U 

 Kojom se utvrđuje okvirni kalendar aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u akademskoj 2012/2013. godini.

I

  Nastava za studente koji studiraju po bolonjskim principima će trajati do 31.05.2013. godine. 

II

  Slobodna sedmica za pripremu ispita će trajati  od 03.06.- 07.06. 2013. godine.  

III

 Završni i popravni ispiti će trajati od 10.06 do 12.07.2013. godine.  

 IV  

Ispiti za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima u akademskoj 2012/2013. godini, obavit će se u dva termina u junsko-julskom roku, i  to 

od 10.06.- 12.07.2013. godine. 

U skladu sa navedenom Odlukom Nastavno-naučnog vijeća, šefovi Odsjeka treba da usaglase ispitne termine.

D E K A N  F A K U L T E T A 

Prof. dr Rifat Škrijelj

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator