Zbog greške prilikom oglašavanja ispravljena verzija:

Prema Odluci Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19376-26.4/13 od 16.07.2013. godine o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu Prvog ciklusa studija u studijskoj 2013/2014. god. iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, omogudava se upis sljededim kandidatima, prema spisku, na odsjecima i smjerovima na kojima su konkurisali, a u svojstvu redovnih studenata:

PROSIRENA LISTA

 

Prema Odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o proširenju broja i izmjeni strukture studenata koji upisuju prvu studijsku godinu I ciklusa studija u studijskoj 2013/2014 godini na osnovu zahtjeva od strane fakulteta/akademija u sastavu Univerziteta u Sarajevu, broj: 11-05-38-19896/13 od 18.07.2013. godine, Prirodno-matematički fakultet  proširuje listu kako slijedi:

DOPUNA LISTE

 

Na osnovu člana od 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/10, 15/13), i Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu i Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S

za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini


KONKURS za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA na PMF-u Sarajevo u akademskoj 2013-2014 g.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator