petak, 08 Juni 2018 15:40

Obavještenje o Prijavi na Konkurs za upis na I ciklus studija i integrirani studij u ak.2018.-2019.g. - Prvi prijavni-upisni rok

  Konkurs i plan upisa za I ciklus i integrirani studij 2018-2019.pdf

  OBAVJEŠTENJE

  KONKURSZA UPIS STUDENATA NA

  PRVI CIKLUS I INTEGRIRANI STUDIJ U ak.2018/2019.god.

  (PRVI PRIJAVNI/UPISNI ROK)

   

  PRIJAVA SE VRŠI OD

  08.06.2018.g. – 29.06.2018.g. (od 10h-14h)

   

  POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

  BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

   

  NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE (npr. FIZIKA).

  NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

   

  - prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

  - original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

  - original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

  - original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

  - original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

  - druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja)

   

   

  NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

   

   

   

   

  KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

   

   

   

  Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

   

   

   

  PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

   

  -        Odsjek za biologiju:maternji jezik, biologija, hemija i fizika.

  -        Odsjek za fiziku:maternji jezik, fizika, matematika i informatika.

  -        Odsjek za hemiju: maternji jezik,hemija, fizika i matematika.

  -        Odsjek za geografiju:maternji jezik, geografija, strani jezik i matematika.

  -        Odsjek za matematiku: maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

   

  - - - - - - - -

   

   

  Cijene školarine su utvrđene Odlukom o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj:02-05-19288-9/09 od 11.06.2009.godine, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo i to za Prvi ciklus studija:

   

  1.     Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija – 100,00 KM

  2.     Redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH – 1200,00 KM

  3.     Vanredni studij za studente iz BiH – 900,00 KM

   

   

  Prodekan

  za nastavu i naučno-istraživački rad

   

                                                                                                                                                   Prof. dr. Ranko Mirić

   

   

   

  PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

   

   

   

  Prirodno-matematički fakultet

   

  PREDVIĐENO

  trajanje prvog  ciklusa studija

  (godine i (E)CTS)

   

  BROJ STUDENATA

  Redovni

  studij – troškove studija snosi Osnivač

  Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

  Vanredni studij

  DL

   

  Strani državljani

   

  Ukupno

   

  4 i 3

   

   

   

   

   

   

  Odsjek za biologiju:

   

   

   

   

   

   

   

  Nastavnički smjer

  4

  4

  8

  -

  -

  2

  14

  Smjer biohemija i fiziologija

  4

  7

  13

  -

  -

  2

  22

  Smjer ekologija

  4

  7

  13

  -

  -

  2

  22

  Smjer genetika

  4

  7

  13

  -

  -

  2

  22

  Smjer mikrobiologija

  4

  7

  11

  -

  -

  2

  20

  Ukupno

  4/ 240 ECTS

  32

  58

   

   

  10

  100

  Odsjek za fiziku:

   

   

   

   

  -

   

   

  Nastavnički smjer

  4

  15

  10

  -

  -

  2

  27

  Opći smjer (Fizika)

  4

  25

  15

  -

  -

  2

  42

  Ukupno

   

  40

  25

   

  -

  4

  69

  Odsjek za geografiju:

   

   

   

   

  -

   

   

  Nastavnički smjer

  4

  10

  15

  10

  -

  3

  38

  Regionalno i prostorno planiranje

  4

  10

  15

  10

   

  3

  38

  Turizam i zaštita životne sredine

  4

  10

  15

  10

  -

  3

  38

  Ukupno

  4/ 240 ECTS

  30

  45

  30

  -

  9

  114

  Odsjek za hemiju:

   

   

   

   

   

   

   

  Nastavnički smjer

  4

  10

  10

  -

  -

  1

  21

  Opći smjer

  4

  30

  30

  -

  -

  2

  62

  Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

  4

  15

  15

  -

  -

  2

  32

  Ukupno

  4/ 240 ECTS

  55

  55

  -

  -

  5

  115

  Odsjek za matematiku:

   

   

   

   

   

   

   

  Opći smjer

  3

  5

  2

  1

  -

  1

  9

  Primijenjena matematika

  3

  10

  5

  2

  -

  1

  18

  Nastavnički smjer (Matematika)

  3

  10

  10

  2

  -

  1

  23

  Nastavnički smjer (Matematika i informatika)

  3

  10

  10

  2

  -

  1

  23

  Teorijska kompjuterska nauka

  3

  20

  30

  3

  -

  2

  55

  Ukupno

  3/180 ECTS

  55

  57

  10

  -

  6

  128

  UKUPNO PMF

   

  212

  240

  40

  -

  34

  526

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Konkurs i plan upisa za I ciklus i integrirani studij 2018-2019.pdf 

   

   

   

  Čitano 8279 puta Zadnji put promjenjen četvrtak, 14 Juni 2018 11:07

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator