utorak, 29 Septembar 2015 10:37

ODLUKA II ciklus studija - odbrana završnog rada

  Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, usmenih i pismenih zahtjeva studenata odsjeka Fakulteta, prezentiranih od strane predsjednika Udruženja studenata, prodekanese za studentska pitanja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Prodekana za nastavu i naučno-istraživački rad Fakulteta i Prijedloga Koordinacionog odbora Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 23.09.2015.godine, Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na sjednici, održanoj 28.09.2015. godine, donijelo je

   

   ODLUKU

   

  I

  Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2014/2015. godini upisali II ciklus studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na odsjecima na kojima II ciklus traje jednu godinu i položili sve potrebne ispite do početka akademske 2015/2016. godine, omogućuje se da bez plaćanja obnove godine, najkasnije do 31.12.2015. godine, odbrane završni rad II ciklusa studija.

  II

  Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2014/2015. godini upisali drugu godinu II ciklusa studija i položili sve ispite na II ciklusu studija do početka akademske 2015/2016. godine, omogućuje se da bez plaćanja obnove godine, najkasnije do 31.12.2015. godine, odbrane završni rad II ciklusa studija.

   III

  Svi ostali studenti, koji nisu obuhvaćeni stavom I i II, dužni su izvršiti svoje obaveze po pitanju obnove godine u skladu sa cjenovnikom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.

  IV 

  Uplata za obnovu godine iz stava III ne može se iskoristiti za troškove odbrane završnog rada II ciklusa studija, koji su predviđeni cjenovnikom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.  

   

  DEKAN FAKULTETA

  Prof. dr. Rifat Škrijelj 

  Čitano 1370 puta Zadnji put promjenjen utorak, 29 Septembar 2015 10:42

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator